[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Home > Gazeta Lubuska  

2006-06-02 09:31
Temat postu: Nowo¶ci na stadionie
ciachu


forum admin
postw: 823

2 Czerwca 2006
Nowo¶ci na stadionie

Trwa monta¿ nowych siedzeñ na boisku na terenie o¶rodka sportu i rekreacji. Wkrótce zacznie siê rozbudowa pawilonu.

Monta¿ siedzeñ na trybunie wschodniej skoñczy siê za kilka dni. Ca³o¶æ zostanie oddana do u¿ytku 15 sierpnia.
- Remont by³ niezbêdny - uwa¿a dyrektor o¶rodka Jaros³aw Aszakiewicz. Dot±d kibice siedzieli na drewnianych ³awach stoj±cych na betonowych podporach. Wkrótce usi±d± na plastikowych siedziskach, które maj± wszelkie niezbêdne na stadion atesty. Bêdzie ich 997. - To taka "porz±dkowa" liczba - ¶mieje siê szef o¶rodka. Pewnie wszystkich zdyscyplinuje.
Krzese³ka bêd± mia³y kolory miejskiej flagi - bêd± czerwone, ¿ó³te i zielone. Stan± na specjalnie wybetonowanej podbudowie. Ci±gi piesze zostan± wy³o¿one polbrukiem.
Dla pseudokibiców zostanie przygotowana... klatka oddzielaj±ca ich od kibiców. Zmie¶ci ona 100 osób. Nie bêdzie w niej siedzeñ.
W sumie wymiana trybun bêdzie kosztowa³a 650 tys. z³. - 150 tys. z³ to dotacja z kasy wojewody, 500 tys. wy³o¿y³a gmina - informuje J. Aszakiewicz.
10 lipca zacznie siê rozbudowa pawilonu sportowego. We wnêtrzu pojawi siê sala konferencyjna, nowo¶ci± bêdzie kawiarnia pod dachem, pojawi± siê porz±dne toalety dla publiczno¶ci. Przygotowane zostan± szatnie i ³azienki z natryskami dla zawodników. Pracownicy przenios± siê do nowych biur.
- Ostatni± inwestycjê na stadionie wykonano w latach 60. - mówi J. Aszakiewicz. Od tego czasu by³y tylko drobne remonty.
¦wiebodzinianie czekaj± te¿ na sztuczne lodowisko, które ma siê pojawiæ w pa¼dzierniku. A m³odzi jeszcze na skatepark.


PIOTR JÊDZURA
0 68 324 88 13
pjedzura@gazetalubuska.pl

--
C
U
S
2006-08-31 18:41
Temat postu: Bezpieczne rolki
ciachu


forum admin
postw: 823

Gazeta Dzieñ za Dniem numer 18 (231) z dnia 10 maja 2006
¦wiebodzin. M³odzi mieszkañcy miasta bêd± mieli skatepark
Bezpieczne rolki

Rada Miejska chce zrobiæ m³odym mieszkañcom ¦wiebodzina prezent. Bêdzie to skatepark, gdzie amatorzy rolek, rowerów i deskorolek bêd± mogli wyszaleæ siê do woli. Miejsce przysz³ego skateparku mie¶ciæ siê bêdzie w s±siedztwie OSiR-u i"Jedynki".

- Takie miejsce musi powstaæ tak¿e ze wzglêdu na bezpieczeñstwo m³odzie¿y - wyja¶nia Ryszard Graczyk, kierownik wydzia³u o¶wiaty, kultury i sportu UM. M³odzi ludzie nie maj±c swojego sta³ego miejsca, je¿d¿± rowerami, czy rolkami po ulicach i placach. - Od d³u¿szego czasu do urzêdu przychodzi³a grupa dzieciaków z propozycjami utworzenia placu z odpowiednimi przyrz±dami. Teraz, kiedy w bud¿ecie s± pieni±dze, bêdzie mo¿liwo¶æ zagospodarowania kawa³ka wolnej przestrzeni - dodaje kierownik.

Skatepark, którego powierzchnia ma wynie¶æ nieca³y hektar, bêdzie usytuowany miêdzy gimnazjum nr 1 a OSiR-em. Teraz jest tam zaniedbany kawa³ek ziemi, który dodatkowo s³u¿y okolicznym mieszkañcom jako skrót do"Lidla".

To ma siê zmieniæ. Wkrótce teren ten ma zostaæ uporz±dkowany, a na nowym pod³o¿u zostanie ustawionych sze¶æ elementów. - Nie bêd± to ¿adne wielkie konstrukcje - zaznacza R. Graczyk. - Najwy¿sza z nich ma mieæ pó³tora metra wysoko¶ci. Tu tak¿e chodzi przede wszystkim o bezpieczeñstwo u¿ytkowników.

Ryszard Graczyk uwa¿a, ¿e lokalizacja przysz³ego placu jest dobra. Centrum miasta, blisko obiektów sportowych OSiR-u. Plac dodatkowo zostanie ogrodzony. S± te¿ plany jego o¶wietlenia, zazielenienia oraz monitorowania.

pzw

--
C
U
S
2007-02-13 18:50
Temat postu: Re: Nowo¶ci na stadionie
bartosz

IP: 83.23.20.121

go


kozak macie z tym skateparkiem unas w nowym tomy¶lu nic niema i chyba niebedzie burmistrz nas olewa zazdroszcze wam burmistrza :D pozdro
Logowanie
Login haso Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.107 | powered by jPORTAL 2