[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Home > Gazeta Lubuska  

2006-05-15 09:56
Temat postu: Zabawa pod chmurk±
ciachu


forum admin
postw: 823

15 Maja 2006
Zabawa pod chmurk±
Nawet jak popada, nie szkodzi! Bo na b³oniach mamy utwardzony plac!

Przed rokiem impreza z okazji dni miasta stanê³a pod znakiem zapytania. Chodzi³o o k³opoty z terenem. Ulewne deszcze spowodowa³y, ¿e ziemia na b³oniach przypomina³a wielkie bagnisko. Jak tu postawiæ scenê? Jak zachêciæ mieszkañców, ¿eby przyszli na imprezê? Czy nie lepiej odwo³aæ zabawê? Na szczê¶cie wszystko zd±¿y³o obeschn±æ.
Nikt nie chcia³ prze¿ywaæ podobnego stresu i w±tpliwo¶ci. - Plac zosta³ utwardzony i odpowiednio przygotowany - mówi dyrektor domu kultury Zbigniew Szumski.
Na b³onia nawieziono gruzu z ró¿nych budów w mie¶cie. Potem ca³o¶æ wyrównano i podsypano nowej ziemi. Wreszcie posiano trawê.
Plac jest wiêkszy ni¿ dot±d. - Mamy o jedn± trzeci± wiêcej miejsca - podkre¶la Z. Szumski.
Pracami zajê³a siê grupa pracowników do robót interwencyjnych z magistratu. Nie s± oni ju¿ zatrudniani za po¶rednictwem urzêdu pracy. - Sprawdzili siê i dali¶my im sta³e zatrudnienie w urzêdzie - wyja¶nia burmistrz Dariusz Bekisz. I dodaje, ¿e urz±dzenie miejsca spotkañ mieszkañców nie by³o kosztowne, bo z gminnej kasy trzeba by³o tylko kupiæ nasiona trawy i zap³aciæ za paliwo do samochodu, który dowozi³ na miejsce pracowników.

PROGRAM DNI MIASTA ZNAJDZIESZ W PAPIEROWYM WYDANIU ”GL”


PIOTR JÊDZURA
0 68 324 88 73
pjedzura@gazetalubuska.pl

--
C
U
S
2006-06-12 12:39
Temat postu: Festyn z huraganem
ciachu


forum admin
postw: 823

Gazeta Dzieñ za Dniem wydanie 20 [233] z dnia 24 maja 2006

¦wiebodzin. Tegoroczne Dni ¦wiebodzina przesz³y do historii
Festyn z huraganem

Scenariusz do Fina³u Dni ¦wiebodzina dopisa³a pogoda. Huraganowa ulewa towarzyszy³a koncertom. Wcze¶niej deszcz przerwa³ prezentacje "Parady Dziejów". By³ jednak znacznie mniej dotkliwy, ni¿ przed czterema laty. Tak wiêc po krótkiej przerwie uczniowie powrócili na scenê, aby dokoñczyæ widowisko.

Atrakcji by³o wiele, ale najwiêksze t³umy zgromadzi³ koncert zespo³u "Perfect". Trzeba przyznaæ, ¿e "dynamitu" muzykom nie brakowa³o. Zagrali z tak± sam± werw± jak przed 25 laty w sali widowiskowej ¦DK.

wruz

--
C
U
S
2006-08-31 18:53
Temat postu: Doskona³o¶æ jak Perfect
ciachu


forum admin
postw: 823

Gazeta Dzieñ za Dniem wydanie 19 [232] z dnia 17 maja 2006
¦wiebodzin. Rozmowa ze Zbigniewem Szumskim, dyrektorem domu kultury
Doskona³o¶æ jak Perfect

- Dziesi±ty rok z kolei mieszkañcy grodu maj± okazjê do ¶wiêtowania dni miasta.

- "Dni ¦wiebodzina" s± statutowym ¶wiêtem gminy. Cykliczne imprezy dobrze wpisa³y siê w kalendarz.

- Osi±gniêciem tych obchodów jest inicjatywa samych mieszkañców, którzy realizuj± swoje pomys³y w³a¶nie w owych dniach.

- Cieszê siê, ¿e uda³o siê w³±czyæ w ich organizacjê wiele instytucji i stowarzyszeñ. Zawody motocrossowe, maraton fitness, to w³a¶nie imprezy, które ¶ci±gaj± widzów i uczestników nie tylko z samego miasta. Ich organizatorzy wk³adaj± wiele wysi³ku w przygotowanie widowisk. Takie inicjatywy s± nam wszystkim potrzebne.

- Majówka seniorów, rodzinny festyn gimnazjalny a wreszcie konkurs poezji niemieckiej i lubuska gala teatralna, to na pewno bardziej kameralne imprezy...

- ... adresowane do okre¶lonego odbiorcy. W ofercie jest praktycznie co¶ dla ka¿dej grupy wiekowej.

- Uwieñczeniem pewnej dzia³alno¶ci wspomnieniowej jest cykl "Anna³y Z³otego Wieku 2".

- Osobi¶cie wysoko go ceniê. Dotyka spraw bardzo powa¿nych i jest trochê sp³aceniem d³ugu wdziêczno¶ci dla trzech wybitnych ¶wiebodzinian.

- Autorami wyk³adów po¶wiêconych Lechowi Wieruszowi, Janowi Sobociñskiego i Genowefie Ab³a¿ej s± osoby blisko z nimi zwi±zane.

- Zw³aszcza obecno¶æ po latach Andrzeja Medyñskiego, czy Janiny Ochojskiej, ¶wiadczy o silnych zwi±zkach z naszym miastem.

- Wydarzeniem bêdzie na pewno "Parada dziejów".

- To element projektu "Terpsychora - sztuka bez granic". Momentem wyj¶cia do jego realizacji by³a wspó³praca seniorów ze ¦wiebodzina i Neuenhagen bei Berlin. St±d te¿ mo¿liwo¶æ otrzymania unijnego dofinansowania, a tak¿e ich udzia³ w Paradzie.

- Poprzedni± paradê, sprzed czterech lat, popsu³a ulewa. Zobaczyli¶my zaledwie przemarsz przez miasto, bez g³ównej czê¶ci widowiska.

- Mogê jedynie mieæ nadziejê, ¿e w sobotê 20 maja uda siê widowisko doprowadziæ do koñca. By³oby szkoda wielkiego wysi³ku wszystkich szkó³. Wspania³ych dekoracji i zaanga¿owania.

- Tradycyjnie, zw³aszcza w jubileusz, czekamy na gwiazdê.

- Dotychczas najwiêkszym wydarzeniem muzycznym by³ koncert "T.Love" w 2002 roku. Mam nadziejê, ¿e "Perfect", w niedzielê 21 maja, bêdzie równie dobry.

Rozmawia³a:

Renata Zdanowicz

--
C
U
S
Logowanie
Login haso Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.024 | powered by jPORTAL 2