[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Home > Gazeta Lubuska  

2006-02-08 10:07
Temat postu: Konflikt przy rozliczeniu
ciachu


forum admin
postw: 823

7 Lutego 2006
Konflikt przy rozliczeniu
Czy umowa dotycz±ca budowy ul. Grottgera by³a zgodna z prawem? Starosta zapewnia, ¿e nie pope³niono b³êdu.

Do radnego Zbigniewa Szumskiego zg³osili siê wykonawcy ulicy: - Twierdz±, ¿e nie dostali od starostwa wszystkich pieniêdzy za wykonane roboty.

Za ma³o kasy

Ulica zosta³a oddana do u¿ytku pod koniec listopada. ¦wiebodziñska firma Drogbud po³o¿y³a asfaltow± nawierzchniê i zamontowa³a instalacjê kanalizacji deszczowej. Jej przedstawiciele podkre¶laj±, ¿e nale¿± im siê pieni±dze za dodatkowo wykonane roboty, które wynik³y podczas prac nie z winy firmy. I ¿e z tych dodatkowych rachunków starostwo siê nie rozliczy³o.
- Czy urzêdnicy starosty podpisuj±c umowê nie dopu¶cili siê b³êdu? - pyta radny. - Czekam na odpowied¼ na najbli¿szej sesji.

Rozliczeni do koñca

Sprawa jest znana w starostwie. - Chodzi o ok. 60 tys. z³, o które ubiega siê Drogbud - mówi wicestarosta Franciszek Karczyñski.
Prawnicy, których starostwo poprosi³o o opiniê, twierdz±, ¿e powiat rozliczy³ siê z firm± co do z³otówki. Na potwierdzenie wicestarosta pokazuje umowê podpisan± z inwestorem na wykonanie drogi: - Zobowi±zali¶my siê do zap³aty ponad 992 tys. z³ i taka kwota zosta³a przelana na konto Drogbudu.
Zdaniem urzêdników firma ¼le rozumie umowê, jak± zawar³a ze starost±. To umowa rycza³towa. - A to oznacza, ¿e ewentualne koszty dodatkowe, która wynikn± w czasie robót, firma bierze na siebie, to jej ryzyko - t³umaczy F. Karczyñski.
Ewentualna dop³ata do inwestycji by³a mo¿liwa, choæ to skomplikowana procedura i na ten temat musieliby siê wypowiedzieæ radni.
- Inspektor nadzoru budowy drogi nie informowa³ nas o dodatkowych kosztach - podkre¶la wicestarosta. Dokumentacja i rozliczenie z firm± nast±pi³o tu¿ po oddaniu drogi do u¿ytku, czyli pod koniec listopada. - Pismo z ¿±daniem niemal 60 tys. z³ dostali¶my w styczniu - dodaje F. Karczyñski.


PIOTR JÊDZURA

--
C
U
S
2006-02-25 13:59
Temat postu: Starosta przed s±dem
ciachu


forum admin
postw: 823

Gazeta Dzieñ za Dniem numer 7 z dnia 15 lutego 2006
¦wiebodzin. Na wokandzie rozstrzygnie siê spór o zap³atê za remont ulicy
Starosta przed s±dem

Milionow± inwestycjê modernizacji ulicy Grottgera zakoñczono w listopadzie ubieg³ego roku tradycyjnym przeciêciem wstêgi przez w³odarzy powiatu. Rozliczenie za wykonane prace bêdzie rozstrzyga³ s±d. Wykonawca domaga siê zap³aty za roboty dodatkowe nieobjête umow± na kwotê 58 tys. z³ netto.

"Widzia³y ga³y, co bra³y" - skwitowa³ ¿±dania firmy "Drogbud" wicestarosta - Franciszek Karczyñski, na ostatniej sesji rady powiatu. - Na dzisiaj zosta³a droga s±dowa - doda³. - Jest kontrola RIO, która bada dokumenty.

Ju¿ 26 sierpnia 2005 roku "Drogbud" poinformowa³ Zarz±d Dróg Powiatowych o konieczno¶ci wstrzymania robót w zwi±zku z brakiem mo¿liwo¶ci wykonania studni kanalizacji deszczowej w chodniku zgodnie z projektem, ze wzglêdu na istniej±ce kable energetyczne i telekomunikacyjne. Trzy dni pó¼niej firma wyst±pi³a do ZDP o podanie sposobu rozliczenia robót dodatkowych. Wyszczególni³a transport kostki i krawê¿ników, poniewa¿ w projekcie pomylono siê o 20 proc w ilo¶ci kostki. Nale¿a³o te¿ obetonowaæ przykanaliki, gdy¿ za jaki¶ czas droga zaczê³aby "siadaæ". Zaistnia³a te¿ konieczno¶æ prze³o¿enia kabli energetycznych. "Drogbud" zaproponowa³ wycenê robót wed³ug Katalogu Nak³adów Rzeczowych.

Konieczno¶æ wykonania robót dodatkowych potwierdza protokolarnie 15 wrze¶nia 2005 roku komisja sk³adaj±ca siê z generalnego wykonawcy, inspektorów nadzoru i projektanta. Nakazuje miêdzy innymi wykonanie dwóch studni deszczowych i po³±czenie ich pod drog± w celu likwidacji rozlewiska wodnego powstaj±cego po opadach deszczu na wysoko¶ci posesji domków i firmy PHS.

Pi±tego stycznia tego roku "Drogbud" wyst±pi³ z pismem, tym razem do starosty ¶wiebodziñskiego, o zap³atê 58.302 z³ netto. W kwocie tej wykazuje koszt 220 m kw. chodników nieobjêtych kosztorysem ofertowym. Firma zaznacza, ¿e pozosta³e roboty o warto¶ci 40 tys. z³ wykona³a na polecenie inspektora nadzoru i za wiedz± Zarz±du Dróg Powiatowych.

Wed³ug wicestarosty Karczyñskiego, wykonawcy przys³uguje wynagrodzenie rycza³towe zgodnie z zawart± umow± bez dodatkowego wynagrodzenia.

Interpelacjê w sprawie rozliczenia zg³osi³ radny Zbigniew Szumski. - Ale czy a¿ tak trzeba? - odnosi siê na sesji do rozwi±zania konfliktu drog± s±dow±. - Uwa¿am, ¿e w interesie powiatu i wykonawców oraz sprawnego funkcjonowania firm w mie¶cie powinien siê zarz±d dogadaæ. Kwota rycza³towa odnosi siê do projektu, kosztorysu ofertowego - zauwa¿a Szumski.

S³uszno¶æ Szumskiemu przyzna³ cz³onek zarz±du - Tadeusz Sier¿ant, choæ zaraz zastrzeg³: - Gdyby by³a umowa, zarz±d szuka³ by pieniêdzy. Dosz³o do dyskusji, ale nie by³o ¿adnych kosztorysów i umów dodatkowych robót. Doda³, ¿e zakoñczenie prac strony podpisa³y, kwituj±c tym samym stan prawny. - Najw³a¶ciwsze bêdzie postêpowanie s±dowe - uwa¿a Sier¿ant. - Najlepsza sytuacja, która sprawê pozwoli rozstrzygn±æ.

- Nie chcia³bym odkrywaæ kart, sprawa trafi do s±du - przyznaje prezes zarz±du "Drogbudu" Zdzis³aw Smo³a. - Mam argumenty, ale nie chcia³bym ich teraz przytaczaæ. Jestem przekonany, ¿e sprawê wygramy. My¶lê, ¿e roszczenia zostan± jeszcze zwiêkszone.

Jak siê nieoficjalnie dowiedzieli¶my, spraw± rozliczeñ - oprócz "Drogbudu" - zainteresowane s± tak¿e inne ¶wiebodziñskie firmy uczestnicz±ce w przebudowie ulicy Grottgera.

wruz

--
C
U
S
2006-03-09 14:40
Temat postu: Drogbud ma nowego w³a¶ciciela
ciachu


forum admin
postw: 823

Gazeta Dzieñ za Dniem wydanie 9 [222] z dnia 1 marca 2006
¦wiebodzin. Drogbud ma nowego w³a¶ciciela
Bezbolesna prywatyzacja

Wraz z wykre¶leniem z Krajowego Rejestru S±dowego 10 lutego 2006 roku zakoñczy³ siê proces prywatyzacji Przedsiêbiorstwa Robót Drogowych w ¦wiebodzinie DROGBUD.

Firma zosta³a sprzedana Przedsiêbiorstwu Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. w Miñsku Mazowieckim.

Od 2002 roku spó³ka ta, jako jednostka dominuj±ca bierze udzia³ w tworzeniu grupy kapita³owej, w sk³ad której wchodz± jednostki zale¿ne z bran¿y drogowej. Jednostki zale¿ne jako spó³ki akcyjne lub spó³ki z o.o. dzia³aj± na w³asny rozrachunek, a ze spó³k± w Miñsku Mazowieckim s± powi±zane kapita³owo i prowadz± wspólne dzia³ania logistyczne. Dziêki zakupowi przedsiêbiorstwa grupa kapita³owa tworzona przez inwestora bêdzie mog³a swoim zasiêgiem obj±æ równie¿ tereny zachodniej Polski.

Przedmiotem dzia³alno¶ci DROGBUD-u jest budowa dróg ko³owych i szynowych, a tak¿e produkcja niektórych wyrobów betonowych. Prywatyzacja przedsiêbiorstwa by³a jedyn± szans±, aby utrzymaæ je na rynku i uchroniæ od likwidacji lub upad³o¶ci. Istotne s± równie¿ gwarancje socjalne w zakresie zatrudnienia wszystkich pracowników.

Zespó³ negocjacyjny uzgodni³ z inwestorem cenê zakupu, wysoko¶æ nak³adów inwestycyjnych i ich zakres rzeczowy oraz ogólne gwarancje zatrudnienia i propozycje ¶wiadczeñ socjalnych dla pracowników.

Prywatyzacja DROGBUD-u jest kolejn±, przeprowadzon± przez Wojewodê Lubuskiego, która pozwala na wzmocnienie przedsiêbiorstwa i zagwarantowanie dalszego rozwoju, daj±c mu mo¿liwo¶ci konkurowania w regionie z du¿ymi zagranicznymi firmami z sektora prywatnego.

wruz

--
C
U
S
Logowanie
Login haso Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.029 | powered by jPORTAL 2