[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Home > Gazeta Lubuska  

2007-10-22 21:06
Temat postu: Tak g³osowali Lubuszanie
ciachu


forum admin
postw: 823

22 pa¼dziernika 2007 - 16:18

Tak g³osowali Lubuszanie
O mandat poselski ubiega³o siê 161 kandydatów, miejsc w Sejmie dla okrêgu zielonogórskiego jest 12. O mandat senatorski ubiega³o siê 12 chêtnych, miejsc jest 3.


W województwie frekwencja wynios³a - 50,35 proc., w Gorzowie - 56,68, w Zielonej Górze - 64,22

Uprawnionych do g³osowania by³o 801.490, g³osowa³o 403.531 osób. W wyborach do Sejmu Lubuszanie oddali 6.707 g³osów niewa¿nych. Mandaty otrzymali reprezentanci: PO - sze¶æ, PiS - trzy, LiD - dwa i PSL - jeden.

SEJM

Lista nr 2 - Polska Partia Pracy - 5.219
1. Andrzej Chy³ek - 863
2. Andrzej Kwa¶niewski - 1.548
3. Boles³aw Bredlak - 168
4. Mariusz Kwiatkowski - 357
5. Jania Karolina - 355
6. Roman Narosz - 206
7. Krystian Blauth - 103
8. Agnieszka ¦winiarek - 216
9. Monika Go¶ciniak - 134
10. Beata Wilk - 322
11. Maria Stê¿ycka - 73
12. Wanda Graczyk - 139
13. Damian Kostrzewa - 121
14. Monika Garniec - 71
15. Grzegorz Miko³ajewski - 75
16. Krzysztof Trojanowski - 128
17. Lucyna Bilewicz - 135
18. Leszek Rój - 205

Lista nr 3 - Liga Polskich Rodzin - 5.664
1. Krzysztof Bosak - 2.704
2. Jerzy Patelka - 680
3. Stefan Miku³a - 199
4. Miros³aw Raiter - 133
5. Zdzis³aw Wo¼niak - 281
6. Lech Urlicki - 75
7. Juliusz Jodko - 99
8. Stanis³aw Bieda - 133
9. Stanis³aw Kaczmar - 114
10. Stanis³aw Weso³owski - 216
11. Roman Wilant - 59
12. Edyta Parys - 131
13. Tadeusz Wieliczko - 86
14. Tomasz Ebert - 58
15. Barbara Walczak - 156
16. Marianna Nowakowska - 89
17. Mariusz Kawala - 43
18. Bartosz ¯ukowski - 76
19. Ireneusz Miko³ajek - 51
20. Grzegorz Dobosiewicz - 49
21. Patryk Czajkowski - 48
22. Rafa³ Miko³ajczyk - 67
23. Dariusz Szako³a - 51
24. Mariusz Radkowski - 66

Lista nr 6 - Prawo i Sprawiedliwo¶æ - 88.563
1. Marek Ast - 21.184
2. El¿bieta Rafalska - 16.922
3. Jerzy Materna - 14.597
4. Marek Surmacz - 10.512
5. Robert Paluch - 4.417
6. Jacek Kurzêpa - 3.027
7. Wojciech Grochala - 1.701
8. Henryk Ostrowski - 1.540
9. Andrzej Chrzanowski - 1.614
10. Alfred Sobieszczuk - 390
11. Stanis³aw Gudzowski - 613
12. Andrzej ¯mijak - 594
13. Ewa Bosy - 1.336
14. Krzysztof Sroczyñski - 804
15. Mieczys³aw Opa³ka - 405
16. Ryszard Czekaj³o - 561
17. Andrzej Rochmiñski - 294
18. S³awomir Dudzis - 693
19. Jerzy Wojnar - 885
20. Wojciech Grygiel - 305
21. Jerzy Szczepaniak - 581
22. Józef Radzion - 1.349
23. Krzysztof Galerczyk - 230
24. El¿bieta P³onka - 4.009

Lista nr 8 - Platforma Obywatelska - 185.534
1. Stefan Niesio³owski - 69.385
2. Bo¿enna Bukiewicz - 28.420
3. Witold Pahl - 14.135
4. Bogdan Bojko - 12.205
5. Roman Dziduch - 3.971
6. Pawe³ Skrzypczyñski - 2.784
7. Bo¿ena S³awiak - 8.942
8. Edwin £azicki - 2.770
9. Tomasz Mo¿ejko - 4.014
10. Bogus³aw Zaborowski - 3.966
11. Wojciech Wilento - 2.968
12. Klaudiusz Balcerzak - 5.337
13. Marek Cebula - 5.734
14. Krzysztof Machalica - 3.343
15. Tomasz Ha³as - 1.457
16. Wies³aw Rosiñski - 1.119
17. Rados³aw Wróblewski - 1.494
18. Marek Kubik - 1.806
19. Stefan Go³ek - 1.062
20. Janusz Rogala - 1.228
21. Bogdan Klim - 1.020
22. Sebastian Ciemnoczo³owski - 3.229
23. Krzysztof Szymañski - 5.145

Lista nr 10 - Polskie Stronnictwo Ludowe - 33.058
1. Józef Zych - 18.631
2. Romuald Gawlik - 1.417
3. Jan Andrykiewicz - 811
4. Czes³aw Jermanowski - 1.574
5. Zdzis³aw Paduszyñski - 684
6. Józef Kruczkowski - 881
7. Zofia Plewa - 1.881
8. Jan Jezierski - 492
9. Andrzej Smo³aga - 478
10. Maciej Szyku³a - 627
11. Joanna Gracjasz - 320
12. Micha³ Stosik - 256
13. Roman Koniec - 454
14. Wojciech Bia³ek - 202
15. Stanis³aw Smykaj - 130
16. Aleksander Polañski - 896
17. Jaros³aw Gniazdowski - 150
18. Zbigniew Ko³odziej - 786
19. Micha³ Libera - 284
20. Pawe³ Najdowski - 267
21. Andrzej Ziarek - 809
22. Tadeusz Panicz - 229
23. Józef Mazurek - 255
24. Teresa Rukawisznikow - 544

Lista nr 15 - Samoobrona RP - 6.654
1. Waldemar Starosta - 2.180
2. Andrzej Birecki - 298
3. Krzysztof Romankiewicz - 700
4. Pawe³ Po¼niak - 485
5. Ireneusz Suchomel - 144
6. Jaros³aw M±dry - 342
7. Zbigniew Kubiak - 331
8. S³awomir Walowski - 100
9. Krystyna Bajgot - 204
10. Grzegorz Sobotka - 221
11. Bo¿ena Przygodzka - 233
12. Marian Francuzik - 92
13. Mariusz Wójcik - 179
14. Piotr Ziomko - 86
15. Aleksander Lizoñ - 100
16. Romuald Krieger - 27
17. Olga Bia³kowska-¦migiel - 111
18. Edward Stefaniak - 75
19. Piotr Wolski - 79
20. Marek Wêglewski - 34
21. Marian Kielec - 88
22. Andrzej ¦lusarczyk - 100
23. Katarzyna Potocka - 250
24. Maciej Nawrocki - 195

Lista nr 20 - Lewica i Demokraci - 69.523
1. Jan Kochanowski - 17.824
2. Andrzej Wojciuszkiewicz - 2.981
3. Bogus³aw Wontor - 11.658
4. Artur Hebda - 5.735
5. Edward Fedko - 8.710
6. Aleksandra Jasicka - 2.172
7. Edward Skobelski - 2.634
8. Krzysztof S³owiñski - 449
9. Miros³awa Winnicka - 2.726
10. Dariusz Ejchart - 731
11. Emilian Poplawski - 552
12. Karol Jersak - 3.884
13. Bartlomiej Jeziorski - 1.096
14. Tadeusz Gabryelczyk - 699
15. Tadeusz K±kalec - 462
16. Marlena Kopij - 385
17. Danuta Serafin - 915
18. Jaros³aw Sanecki - 548
19. Irena Adamczyk - 578
20. Hieronim Aleksandrowicz - 1.183
21. Katarzyna Jab³oñska-Bedynek - 1.397
22. W³adys³aw Biernat - 377
23. Grzegorz Doszel - 525
24. Mariusz Dubacki - 1.302

SENAT

1. Jacek Brzeziñski - 56.965
2. W³adys³aw Dajczak - 90.322
3. Jolanta Danielak - 87.769
4. Anna Drobek - 22.821
5. Jolanta Fedak - 45.719
6. Czes³aw Fiedorowicz - 59.416
7. Stanis³aw Iwan - 136.153
8. Czes³aw Jasionowski - 67.363
9. Jan ¦wirepo - 32.098
10. Jerzy Wierchowicz - 78.565
11. Henryk M. Wo¼niak - 140.123
12. Rafa³ Zapadka - 13.896

--
C
U
S
2007-10-23 11:18
Temat postu: Oto nasi nowi senatorowie
ciachu


forum admin
postw: 823

Oto nasi nowi senatorowie

Wiemy ju¿, kto dosta³ siê do Senatu - izby wy¿szej polskiego parlamentu. W¶ród nowych senatorów s± debiutanci, ale nie brakuje te¿ starych senatorskich wyg. Oni od lat w rubryce zawód wpisuj± "parlamentarzysta".

Senat to wed³ug wielu znawców polskiego parlamentaryzmu polityczna emerytura, gdzie w spokojnej atmosferze ocenia siê to, co uchwali³ Sejm. W¶ród wybranych przewa¿aj± do¶wiadczeni politycy, ale - i tu nowo¶æ w porównaniu z poprzednimi kadencjami - nie brakuje te¿ trzydziestolatków. W¶ród senatorów jest znany trener pi³karski, biznesmeni, adwokaci, ale jest te¿ rolnik, a nawet jeden "dyrektor". 60 senatorów ma PO, a 39 PiS. Jedynym senatorem niezale¿nym zosta³ W³odzimierzem Cimoszewicz.

Abgarowicz £ukasz PO, 58 l., mened¿er
Adamczak Ma³gorzata, nauczycielka
Andrzejewski Piotr, 65 l., PiS, prawnik
Arciszewska-Mielewczyk Dorota, 39 l., PO, ekonomistka
Augustyn Mieczys³aw, 52 l., PO, polonista
Bana¶ Grzegorz, 47 l., PiS, in¿ynier
Bender Ryszard, 75 l., PiS, pracownik naukowy
Bergier Józef, 55 l., PO, nauczyciel akademicki
Bisztyga Stanis³aw, 56 l., PO, ekonomista
B³aszczyk Przemys³aw, PiS, zootechnik
Bochenek Krystyna 54 l., PO, dziennikarz
Borusewicz Bogdan, 58 l., PO, historyk
Borys-Damiêcka Barbara, 60 l., PO, re¿yser
Chró¶cikowski Jerzy, 54 l., PiS, rolnik
Cichoñ Zbigniew, 55 l., PiS, adwokat
Cichosz Lucjan, PiS, lekarz weterynarii
Cimoszewicz W³odzimierz, 57 l., prawnik
Czelej Grzegorz, 45 l., PiS, lekarz, wydawca
Dajczak W³adys³aw, PiS, in¿ynier mechanik
Dobkowski Wies³aw, PiS, in¿. elektryk
Dobrzyñski Jan, 49 l., PiS, wojewoda podlaski
Duda Jaros³aw, 43 l., PO, socjolog
Fetliñska Janina, 55 l., PiS, nauczyciel akademicki
G³owski Piotr, 40 l., PO, in¿ynier
Gogacz Stanis³aw, 48 l., PiS, prawnik
Gorczyca Stanis³aw 49 l., PO, ekonomista
Górecki Ryszard, 56 l., PO, nauczyciel akademicki
Górski Henryk, 58 l., PiS, rolnik
Grubski Maciej, 39 l., PO, pracownik socjalny
Gruszczyñski Piotr, PO, zootechnik
Gruszka Tadeusz, 46 l., PiS, in¿ynier
Grzyb Andrzej, 51 l., PO, pisarz
Idczak Witold, 38 l., PiS, in¿. budownictwa
Iwan Stanis³aw, PO, dr in¿. elektryk
Jaworski Kazimierz (51 l., PiS, dzia³acz samorz±dowy
Jurcewicz Stanis³aw, 46 l., PO, dyrektor
Kaleta Piotr, 39 l., PiS, rolnik
Karczewski Stanis³aw 52 l., PiS, lekarz medycyny
Kieres Leon, 59 l., PO, nauczyciel akademicki
Kleina Kazimierz, 49 l., PO, ekonomista
Klima Maciej, 48 l., PiS, lekarz
Klimowicz Pawe³, 38 l., PO, filolog romañski
Knosala Ryszard 58 l., PO, nauczyciel akademicki
Kogut Stanis³aw, 54 l., PiS, mechanik
Konopka Marek, 45 l., PO, nauczyciel
Korfanty Bronis³aw, 55 l., PiS, ekonomista
Kowalski S³awomir 46 l., , PO, historyk, wicewojewoda
Krajczy Norbert, 57 l., PiS, lekarz medycyny
Kraska Waldemar, 54 l., PiS, lekarz medycyny
Kwiatkowski Krzysztof, 36 l., PO, prawnik
Ludwiczuk Roman, 50 l., PO, parlamentarzysta
Majkowski Krzysztof, PiS, energetyk
Massalski Adam, 65 l., PiS, historyk
Mazurkiewicz Andrzej, 44 l., PiS prawnik
Meres Zbigniew, 55 l., PO, stra¿ak
Misiak Tomasz Wojciech, 34. l., PO, parlamentarzysta
Misio³ek Andrzej, 46 l., PO, chemik
Motyczka Antoni, 66 l., PO, profesor akademicki
Muchacki Rafa³, 52 l., PO, chirurg
Niewiarowski Ireneusz, 54 l., PO, rolnik
Ok³a Micha³, 54 l., PO, lekarz
Olech Jan, 56 l., PO, rolnik
Ortyl W³adys³aw, 53 l., PiS, nauczyciel
Owczarek Andrzej, 57 l., PO, nauczyciel
Pañczyk-Pozdziej Maria, 65 l., PO, nauczycielka
Paszkowski Bohdan 42 l., prawnik, wicewojewoda
Paw³owicz Zbigniew PO, lekarz
Person Andrzej, 56 l., PO, dziennikarz
Piechniczek Antoni, 65 l., PO, sportowiec
Piesiewicz Krzysztof, 62 l., PO, adwokat
Piotrowicz Stanis³aw 55 l., PiS, prawnik
Pupa Zdzis³aw, PiS, rolnik
Rachoñ Janusz, 61 l., PO, chemik
Rocki Marek, 54 l., PO, nauczyciel akademicki
Romaszewski Zbigniew, 67 l., PiS, fizyk
Rotnicka Jadwiga, 63 l., PO, geograf
Rulewski Jan, 63 l., PO, in¿. mechanik
Ryszka Czes³aw, 59 l.,
PiS, dziennikarz
Sadowski S³awomir 59 l., PiS, historyk
Sepio³ Janusz, 52 l., PO, architekt
Sidorowicz W³adys³aw, 62 l., PO parlamentarzysta
Skorupa Tadeusz, PiS technik medyczny
Skurkiewicz Wojciech 38 l., PiS, dziennikarz
Smulewicz Eryk, PO, in¿ynier ochrony ¶rodowiska
Sztark Gra¿yna, 53 l., PO, urzêdniczka
Swakoñ Jacek, PO
Szaleniec Zbigniew, 53 l., PO, nauczyciel WF
Szewiñski Andrzej, 37 l., dzia³acz samorz±dowy
Trzciñski Marek, PO, in¿ynier
Wach Piotr, PiS, nauczyciel akademicki
Wiatr Kazimierz, 52 l., PiS, nauczyciel akademicki
Witczak Mariusz, 36 l., PO, politolog
Wittbrodt Edmund, 60 l., PO, nauczyciel akademicki
Wojciechowski Grzegorz, PiS, rolnik
Wojtczak Micha³, 53 l., PO, pedagog
Wo¼niak Henryk, 50 l., PO, mgr ekonomii
Wyrowiñski Jan, 60 l. PO, in¿ynier automatyk
Zaremba Krzysztof, 35 l., PO, politolog
Zientarski Piotr, 55 l., PO, prawnik
Zió³kowski Marek, 58 l., PO, socjolog

--
C
U
S
Logowanie
Login haso Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.023 | powered by jPORTAL 2