[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Home > Gazeta Lubuska  

2005-10-21 11:13
Temat postu: Gdzie ciê szukaæ? Przy Lipowej!
ciachu


forum admin
postw: 823

21 Pa¼dziernika 2005
Gdzie ciê szukaæ? Przy Lipowej!
Kolejny budynek ¦wiebodziñskiego Towarzystwa Budownictwa Spo³ecznego stanie na os. Po³udniowym. Przy ul. Lipowej.

Wniosek o kredyt na budowê bloku trafi³ do wroc³awskiego oddzia³u Banku Gospodarstwa Krajowego. - Staramy siê o 3,1 mln z³ po¿yczki - mówi prezes ¦wiebodziñskiego Towarzystwa Budownictwa Spo³ecznego Jan Pietruñko.

Nowa ulica

Pieni±dze na budowê maj± pochodziæ w czê¶ci z kredytu, i w czê¶ci ma siê do³o¿yæ gmina (jeszcze nie ustalono kwoty).
Budowa czynszówki ma ruszyæ w pa¼dzierniku przysz³ego roku. Chêtni do zamieszkania ju¿ s±. Na biurku szefa ¦TBS le¿y kilkaset podañ, a zamieszaj± tam tylko 52 rodziny.
- Z tego, co mi wiadomo, ulica, przy której zostanie wybudowany, bêdzie siê nazywaæ Lipowa - mówi J. Pietruñko. Bêdzie to taki sam budynek jak ten, który ju¿ powstaje na tym samym osiedlu. - Te¿ przy Lipowej, której jeszcze nie ma - dodaje J. Pietruñko.

Mo¿e na ¶wiêta

Na budowie, która ju¿ trwa, wszystko idzie zgodnie z planem. Prace maj± siê skoñczyæ w grudniu, najpó¼niej w styczniu. Bêd± w nim 52 mieszkania - 12 kawalerek, 32 lokale dwupokojowe oraz osiem trzypokojowych. Jedno dwupokojowe mieszkanie jest przystosowane dla rodziny z inwalid± narz±dów ruchu. O lokale ubiega³o siê niemal 600 osób.
Najwiêkszym zainteresowaniem ciesz± siê mieszkania na pierwszym i drugim piêtrze. O tym, kto zamieszka pod jakim numerem i na jakim piêtrze, zadecyduje losowanie. Losy z numerami lokali bêd± ci±gniête zaraz po wydaniu zgody na zasiedlenie bloku.
Przyszli lokatorzy czynszówki musz± nastawiæ siê na czynsz w wysoko¶ci 7 z³ za mkw. W kwocie tej jest wliczony kredyt. W bloku bêdzie gaz i pr±d. Zostan± zamontowane wanny, muszle klozetowe i kuchenki gazowe. Na pod³ogach bêd± wyk³adziny.
Nowo budowany blok kosztowa³ 4,8 mln z³. 3 mln to kredyt, gmina do³o¿y³a 552 tys. z³, do tego dosz³y pieni±dze od przysz³ych mieszkañców.


PIOTR JÊDZURA
324 88 13
pjedzura@gazetalubuska.pl

--
C
U
S
2005-10-27 19:38
Temat postu: Dom przy Lipowej
ciachu


forum admin
postw: 823

27 Pa¼dziernika 2005
Dom przy Lipowej

Kolejny budynek ¦wiebodziñskiego Towarzystwa Budownictwa Spo³ecznego stanie na os. Po³udniowym. Przy ul. Lipowej.

Wniosek o kredyt na budowê bloku trafi³ do wroc³awskiego oddzia³u Banku Gospodarstwa Krajowego. - Staramy siê o 3,1 mln z³ po¿yczki - mówi prezes ¦wiebodziñskiego Towarzystwa Budownictwa Spo³ecznego Jan Pietruñko.

Nowa ulica

Pieni±dze na budowê maj± pochodziæ w czê¶ci z kredytu, i w czê¶ci ma siê do³o¿yæ gmina.
Budowa czynszówki ma ruszyæ w pa¼dzierniku przysz³ego roku. Chêtni do zamieszkania ju¿ s±. Na biurku szefa ¦TBS le¿y kilkaset podañ, a zamieszaj± tam tylko 52 rodziny.
- Z tego, co mi wiadomo, ulica, przy której zostanie wybudowany, bêdzie siê nazywaæ Lipowa - mówi J. Pietruñko. Bêdzie to taki sam budynek jak ten, który ju¿ powstaje na tym samym osiedlu. - Te¿ przy Lipowej, której jeszcze nie ma - dodaje J. Pietruñko.

Mo¿e na ¶wiêta

Na budowie, która ju¿ trwa, wszystko idzie zgodnie z planem. Prace maj± siê skoñczyæ w grudniu, najpó¼niej w styczniu. Bêd± w nim 52 mieszkania - 12 kawalerek, 32 lokale dwupokojowe oraz osiem trzypokojowych. O lokale ubiega³o siê niemal 600 osób.
Najwiêkszym zainteresowaniem ciesz± siê mieszkania na pierwszym i drugim piêtrze. O tym, kto zamieszka pod jakim numerem i na jakim piêtrze, zadecyduje losowanie. Losy z numerami lokali bêd± ci±gniête zaraz po wydaniu zgody na zasiedlenie bloku.


(pij)

--
C
U
S
Logowanie
Login haso Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.033 | powered by jPORTAL 2