[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Home > Gazeta Lubuska  

2005-09-24 07:10
Temat postu: Bunt na ulicach
ciachu


forum admin
postw: 823

23 Wrze¶nia 2005
Bunt na ulicach

Bomba wybuch³a, jak po serii zwolnieñ dyrektor chcia³ wyrzuciæ z pracy kierowniczkê laboratorium. Sprzeciwi³ siê ca³y personel, który czuje siê zastraszany przez szefa. Potem by³y dwa protesty pod szpitalem i wczorajszy marsz pod starostwo.

Protestuj±cy pracownicy ¶wiebodziñskiego szpitala poszli wczoraj pod starostwo. ¯±daj± odwo³ania szefa i przywrócenia zwolnionych kolegów do pracy.

Tydzieñ temu pisali¶my o bardzo z³ej sytuacji w ¶wiebodziñskim szpitalu. Dosz³o tam do powa¿nego konfliktu za³ogi z dyrektorem. Ludzie nie zgadzali siê z decyzjami prze³o¿onego dotycz±cymi placówki i pracowników. Problem nie zosta³ za³atwiony, wiêc wczoraj zacz±³ siê kolejny protest. Tu¿ przed 10.00 kilkadziesi±t osób - pielêgniarki, lekarze i personel - ruszy³o na ul. Kolejow±. - Widzimy tylko jedno rozwi±zanie - odej¶cie z pracy dyrektora Marka Lebiotkowskiego - mówi³ szef szpitalnych zwi±zków zawodowych Jerzy Hawran. Pod starostwem okaza³o siê, ¿e wszyscy nie mieszcz± siê na Kolejowej, t³um mieszkañców popieraj±cych za³ogê szpitala zaj±³ te¿ ul. Pi³sudskiego.
Do wiecuj±cych wyszli starosta Ryszard Szafiñski i jego zastêpca Franciszek Karczyñski. - Jestem po to, aby przestrzegaæ prawa - zapewni³ szef powiatu. - Skargi na temat pracy dyrektora zostan± sprawdzone. Je¶li z³ama³ prawo, bêd± konsekwencje. W szpitalu zostanie przeprowadzona kontrola.
Ale ludziom to nie wystarczy³o. Skandowali: - Zwolniæ Lebiotkowskiego!
Przedstawiciele wiecuj±cych pracowników wrêczyli staro¶cie pismo z ¿±daniami. Chc± nie tylko odwo³ania dyrektora, ale i przywrócenia do pracy wyrzuconych przez niego osób.
Lebiotkowskiego na spotkaniu nie by³o. Jeszcze w ¶rodê zapewnia³, ¿e jest gotów na rozmowy z pracownikami, pod warunkiem, ¿e bêdzie to spór na rzeczowe argumenty.
Wczorajszy marsz niczego nie rozwi±za³. Ustalono, ¿e o konflikcie w szpitalu bêdzie mowa na najbli¿szej sesji rady powiatu, a przedstawiciele pracowników spotkaj± siê ze starost±.
Szef powiatu wstrzyma³ dyrektorowi pozwolenie na wykonywanie operacji. Lebiotkowski potwierdzi³ tê wiadomo¶æ.


PIOTR JÊDZURA
68 324 88 13
pjedzura@gazetalubuska.pl

--
C
U
S
2005-09-27 22:51
Temat postu: ¦wiebodzin - Zmiany w SP ZOZ ¦wiebodzin - I co dalej?
ciachu


forum admin
postw: 823

¦wiebodzin - Zmiany w SP ZOZ ¦wiebodzin - I co dalej?

27.09. br. w auli Liceum Ogólnokszta³c±cego w ¦wiebodzinie, odby³a siê nadzwyczajna sesja Rady Powiatu. W ca³o¶ci po¶wiêcona ona by³a bie¿±cej sytuacji SP ZOS ¦wiebodzin. Starosta Ryszard Szafiñski, przedstawia³ j± radnym powiatu, przedstawicielom szptala oraz mieszkañcom ¦wiebodzina.


O napiêtej sytuacji w ¦wiebodziñskim szpitalu pisali¶my ju¿ wielokrotnie, przedstawiaj±c zdania wszystkich zainteresowanych stron.

Starosta wspomnia³ o zapomnianym pocz±tku restrukturyzacji, rozpoczêtym 15 kwietnia tego roku. Wspomnia³ tak¿e, ¿e po kontroli przeprowadzonej od momentu przejêcia placówki przez Marka Lebiotkowskiego, wykryto wiele nieprawid³owo¶ci, a przede wszystkim wiêksze ni¿ opublikowano, zad³u¿enie szpitala, spowodowane kreatywn± ksiêgowo¶ci±.

Szafiñski poinformowa³ zebranych, i¿ w dniu 14.09. 05 r. powo³a³ nadzwyczajn± kontrolê w SP ZOZ ¦wiebodzin. Wskutek tej¿e, w obliczu dokumentów jasno stwiardzaj±cych nieprawid³owo¶ci prowadzenia placówki, w dniu 23 wrze¶nia zdecydowano o zwolnieniu Marka Lebiotkowskiego z funkcji dyrektora ¶wiebodziñskiego szpitala.

Koñcz±c sw± wypowied¼, starosta prosi³ o dalsze, rzeczowe rozmowy, maj±ce na celu uzdrowienie trudnej sytuacji w naszym szpitalu. Odno¶nie zwolnienia szefowej laboratorium p. Ryske, starosta przekaza³ sprawê - w oparciu o Kodeks Postêpowania Administracyjnego, do Pañstwowej Ispekcji Pracy w Zielonej Górze.

Odpowied¼ na postawione wobec M. Lebiotkowskiego zarzuty, przedstawi³a p. Gra¿yna Gregorowicz. By³a mowa o dzia³aniach ju¿ podjêtych w sprawie restrukturyzacji – odsy³am do wypowiedzi dyr. Lebiotkowskiego w poprzednich materia³ach.

Wracaj±caj±c do ponownego wyst±pienia starosty Szafiñskiego, zobowi±za³ siê on do 50%-wego wparcia finansowego powiatu, celem odd³u¿enia szpitala, a na pozosta³e 50% liczy ze strony gmin naszego powiatu. Jest równie¿ przygotowany na ewentualno¶æ ca³kowitego zaanga¿owania powiatu w pomoc dla szpitala. Podczas spotkania z ust radnych pad³y s³owa przeprosin wobec pracowników szpitala i ich rodzin wobec zaistnia³ej sytuacji w szpitalu.

Nieoficjalnie dowiedzieli¶my siê, ¿e w najbli¿szym czasie odbêdzie siê spotkanie, na których podjête zostan± tematy zwolnionych pracowników szpitala. Rozpoczn± siê równie¿ wstêpne opracowywania planów wyj¶cia z tej trudnej sytuacji naszego szpitala.

maciek@swiebodzin.com

--
C
U
S
2005-09-28 17:32
Temat postu: Nowy szef szpitala
ciachu


forum admin
postw: 823

28 Wrze¶nia 2005
Nowy szef szpitala
Dyrektorem lecznicy w ¦wiebodzinie zosta³a wczoraj Gra¿yna Gregorowicz. Zajê³a miejsce odwo³anego Marka Lebiotkowskiego.

- Radni Forum Samorz±dowego w czasie sesji kilka razy pytali starostê o przyczyny odwo³ania Marka Lebiotkowskiego, ale nie dostali konkretnej odpowiedzi - mówi radny Zbigniew Szumski. Wicestarosta Franciszek Karczyñski zapewnia, ¿e radni maj± wgl±d do dokumentów na temat odwo³ania. Podkre¶la te¿, ¿e kontrola zarz±dzona przez starostê przed kilkoma dniami wykry³a nieprawid³owo¶ci w szpitalu: - Zosta³y naruszone ustawy o zamówieniach publicznych i rachunkowo¶ci, to zadecydowa³o o odwo³aniu.
Takiej decyzji domagali siê pracownicy szpitala, którzy oburzeni fal± zwolnieñ we wrze¶niu dwa razy protestowali przed lecznic±, a raz wyszli na ulice miasta.
G. Gregorowicz z wydzia³u zdrowia starostwa zosta³a szefem szpitala, a obowi±zki dyrektora ds. lecznictwa ma pe³niæ Alfred Bielewicz.


(pij)

--
C
U
S
Logowanie
Login haso Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.015 | powered by jPORTAL 2