[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Home > Gazeta Lubuska  

2005-08-26 10:38
Temat postu: Z³o¶æ na wymianê
ciachu

IP: 145.237.253.14

go


26 Sierpnia 2005
Z³o¶æ na wymianê

- Serce mi pêka, jak widzê, co siê tu wyrabia - Tadeusz Derlatka pokazuje na okna w budynku ZUS-u przy ul. Sikorskiego.


Rencista wyja¶nia: - Ludzie ¿yæ nie maj± z czego, emerytury i renty takie, ¿e z g³odu mo¿na umrzeæ, a oni okna sobie wymieniaj± na plastikowe. A przecie¿ te s± ca³kiem dobre, z aluminium.
Innym ta wymiana te¿ siê nie podoba. - Je¿eli s± dobre, to po co je ruszaæ - dziwi siê Seweryn Borewicz. Pani Ewa, która porusza siê o kulach i ma skromn± rentê: - Moje okna maj± ponad 40 lat i s± ca³kiem dobre. Te w ZUS-ie na pewno nie s± gorsze.
Emeryt Felicjan Andrzejczak te¿ nie mo¿e zrozumieæ, dlaczego przy tak du¿ej biedzie wyrzuca siê tyle pieniêdzy.

Nie pozwalam!


Kierownik ¶wiebodziñskiego ZUS-u Marian Merda robi siê nerwowy, gdy s³yszy, w jakiej przyszli¶my sprawie. Nie na wszystkie pytania chce odpowiadaæ. Mówi podniesionym g³osem: - By³a komisja, ona zadecydowa³a! Dyrektor Gara w Zielonej Górze wszystko wie!
- A jakie s± koszty wymiany okien?
- Do dyrektora!
- Ile okien zostanie wymienionych?
- (...)
- Dlaczego robi to firma ze ¦l±ska, a nie ze ¦wiebodzina?
- (...)
- A mo¿emy sfotografowaæ stare okna?
- Nie pozwalam!
W sekretariacie i u kierownika okna s± ju¿ wymienione. Przy schodach jeszcze nie. Sprawdzamy: s± szczelne, domkniête i wygl±daj± na solidne. Robimy zdjêcie. Kierownik Merda wybiega za nami i ka¿e natychmiast opu¶ciæ budynek.

Taniej ze ¦l±ska


Pawe³ Gara, dyrektor ds. technicznych w oddziale w Zielonej Górze, zapewnia, ¿e nie wymienia siê okien dobrych na lepsze: - Te w ¦wiebodzinie nie nadaj± siê do eksploatacji. Pêkaj± na zawiasach i spawach. By³y wstawiane w latach 90. jako produkcja prototypowa. Teraz siê sypi±.
Przetarg na wymianê okien ZUS
rozstrzygn±³ na pocz±tku sierpnia. Wygra³a firma z Górnego ¦l±ska. - Og³oszenie dali¶my na ca³± Polskê - wyja¶nia P. Gara. - Ta firma przedstawi³a najtañsz± ofertê.
Jaka to by³a oferta? Dyrektor nie pamiêta. I nie chce podaæ, ile ZUS wyda³ na wymianê okien w ¶wiebodziñskim budynku. Dodaje, ¿e to tajemnica handlowa.
A co stanie siê ze starymi oknami? - Pójd± na z³om - kwituje.


DANUTA KULESZYÑSKA
2005-08-26 11:31
Temat postu: Niech stolica us³yszy!
ciachu


forum admin
postw: 823

26 Sierpnia 2005
Niech stolica us³yszy!


Samorz±dowcy z s±siednich województw razem z Lubuskiem bêdê protestowaæ przeciwko planom zmiany przebiegu trasy szybkiego ruchu z pó³nocy na po³udnie.Lada dzieñ na biurko prezydenta, premiera i ministra infrastruktury trafi wspólny protest samorz±dów województw lubuskiego, dolno¶l±skiego, zachodniopomorskiego i wielkopolskiego. Postanowi³y one zjednoczyæ si³y w obronie trasy szybkiego ruchu S3 (ze Szczecina, przez Gorzów, Zielon± Górê do granicy z Czechami) i próbami zast±pienia jej po³±czeniem prowadz±cym ze Szczecina do Poznania i Wroc³awia.
- Nowe propozycje s± kuriozalne, wadliwe i sprzeczne z interesami naszego regionu - podkre¶li³a Krystyna Kêcka-Piotrowska z Urzêdu Marsza³kowskiego w Szczecinie. - Dla nas najwa¿niejsza jest S3, dlatego popieramy sprzeciw województwa lubuskiego.
Od kilku dni piszemy o planach likwidacji drogi szybkiego ruchu S3. Propozycjê tak± mo¿na odnale¼æ w studium zagospodarowania przestrzennego obszaru pogranicza polsko-niemieckiego, które na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury powstaje w Instytucie Geografii Polskiej Akademii Nauk. Obok planów zepchniêcia na dalszy plan S3, która jest osi± rozwoju nie tylko Lubuskiego, ale te¿ ca³ego pogranicza, mo¿na tam znale¼æ inne gro¼ne dla naszego województwa sugestie.

Nowa Sól z drogi


Autorzy studium przewiduj± np. ¿e Nowa Sól, ¯agañ, ¯ary to obszary - cytuj±c autorów opracowania - depresji gospodarczej (regres gospodarczy) a Lubska i Gubina dodatkowo - tak¿e cytat - depopulacyjne (spadek ludno¶ci).
Wnioski wynikaj±ce ze studium by³y ju¿ dwukrotnie oprotestowane przez samorz±d województwa lubuskiego. Na razie bezskutecznie. Byæ mo¿e teraz to siê zmieni. Oto z wnioskami zawartymi w opracowaniu nie zgodzili siê tak¿e przedstawiciele samorz±dów i wojewodów z Zachodniopomorskiego, Wielkopolski, Dolnego ¦l±ska i Lubuskiego którzy spotkali siê wczoraj w Urzêdzie Marsza³kowskim w Zielonej Górze.

Musz± siê liczyæ


Przeciwko wnioskom zawartym w studium, oprócz Kêckiej-Piotrowskiej, zaprotestowa³ przedstawiciel Urzêdu Marsza³kowskiego we Wroc³awiu Tomasz Polañski. - Jeste¶my zainteresowani powstaniem S3 bo wp³ynie ona na rozwój okolic Legnicy i Jeleniej Góry - podkre¶li³.
Projekt budowy drogi S3 popar³ tak¿e przedstawiciel Urzêdu Marsza³kowskiego w Poznaniu Arkadiusz B³achowiak. - Protestujemy przeciwko pomys³om zast±pienia drogi S3, innym szlakiem, który ³±czy³by Szczecin ze stolic± Wielkopolski - wyja¶ni³. Jego zdaniem poznaniacy pojad± autostrad± A2 do Jordanowa, a nastêpnie S3 do Szczecina. To najlepsze po³±czenie dla stolicy Wielkopolski.
- Dzisiejsze spotkanie pokazuje, ¿e urzêdnicy w Warszawie nie mog± ponad g³owami samorz±dów tworzyæ koncepcji, które s± szkodliwe nie tylko dla lokalnych spo³eczno¶ci, ale tak¿e dla interesu pañstwa - doda³ wicemarsza³ek województwa Edward Fedko.


CZES£AW WACHNIK
(68) 324 88 29
cwachnik@gazetalubuska.pl

--
C
U
S
Logowanie
Login haso Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.026 | powered by jPORTAL 2