[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Home > Gazeta Lubuska  

2005-08-08 08:19
Temat postu: Nie do³o¿yli siê (Grottgera)
ciachu


forum admin
postw: 823

6 Sierpnia 2005
Nie do³o¿yli siê

Wkrótce ruszy przebudowa kanalizacji i nawierzchni ul. Grottgera. Sfinansuje j± Unia Europejska i powiat, choæ kanalizacja nale¿y do gminy.


- Kilka razy prosi³em gminê o pomoc w sfinansowaniu przebudowy kanalizacji na ul. Grottgera, nie chcieli rozmawiaæ - mówi wicestarosta Franciszek Karczyñski. Grottgera nale¿y do powiatu i starostwo nie chce, ¿eby gmina dok³ada³a siê do jej budowy.
- Jednak kanalizacja jest w³asno¶ci± gminy i to ona powinna zap³aciæ za jej remont - dodaje F. Karczyñski.
W sumie z kasy powiatu do inwestycji wartej niemal 900 tys. z³ do³o¿one zostanie 25 proc. Od gminy starostwo chcia³o uzyskaæ dop³atê ok. 10 proc. Sprawê ul Grottgera zna zastêpca burmistrza Krzysztof Tomalak.
- Rzeczywi¶cie, by³o kilka rozmów na temat dofinansowania inwestycji - przyznaje. I potwierdza ¿e sprawa wspó³finansowania nie dosz³a do skutku.
- Mieli¶my wtedy trochê problemów, ale powiem tylko, ¿e droga jest powiatowa, oni robi± swoje, my swoje - mówi K. Tomalak.
Remont rozpocznie siê jeszcze w wakacje, na ten czas zostan± wprowadzone objazdy. Ich plan jest w trakcie przygotowania.
- Prawdopodobnie pu¶cimy ruch na wiadukt od strony dworca, ale to jeszcze nic pewnego - mówi starosta Ryszard Szafiñski. Grottgera by³aby obje¿d¿ana ul. Matejki, pó¼niej ul. Ma³±.
Z Grottgera zniknie te¿ stara, zniszczona kostka brukowa. Bêdzie nowa nawierzchnia, odtworzona zostanie kanalizacja sanitarna i burzowa.
Po przetargu okaza³o siê, ¿e powiat na inwestycji zaoszczêdzi ponad 200 tys. z³. Te pieni±dze zostan± wydane na bie¿±ce remonty dróg powiatowych.


PIOTR JÊDZURA
324 88 13
pjedzura@gazetalubuska.pl

--
C
U
S
2005-08-29 14:29
Temat postu: Uwaga, objazd!
ciachu


forum admin
postw: 823

29 Sierpnia 2005
Uwaga, objazd!

Od strony dworca nie wjedziesz w ul. Grottgera. Zacz±³ siê tam remont, który potrwa przez wrzesieñ i pa¼dziernik.


Grottgera to jedna z najbardziej zniszczonych ulic w mie¶cie. Zamiast asfaltu jest tam nierówna kostka brukowa. A przecie¿ to wa¿ny trakt prowadz±cy do dworców PKP i PKS.
Remont zosta³ podzielony na dwa etapy. Najpierw zostanie wybudowana kanalizacja burzowa, a potem w miejscu bruku bêdzie po³o¿ony asfalt. Powstan± te¿ nowe chodniki.
Inwestycja ma kosztowaæ ponad 1 mln z³. Jest mo¿liwa dziêki dofinansowaniu przez Uniê Europejsk±, która da³a 781 tys. z³. Resztê pieniêdzy dok³ada powiat.
Przez ca³y czas trwania prac drogowych ul. Grottgera bêdzie zamkniêta dla samochodów. - Piesi w miarê mo¿liwo¶ci, nie utrudniaj±c prac drogowcom i zachowuj±c zasady bezpieczeñstwa, bêd± mogli przechodziæ chodnikami - mówi dyrektor zarz±du dróg powiatowych Miros³aw Olender. Natomiast kierowcy na jezdniê nie wjad±. Informuj± o tym znaki zakazu. Do dworca samochody dojad± bez zmian, skrêcaj±c z wiaduktu. Spod dworca wyjad± ju¿ jednak nie ul. Grottgera, ale przez Matejki. W ul. Grottgera do dworca nie mo¿na równie¿ skrêciæ z Pi³sudskiego.


PIOTR JÊDZURA
32 48 813
pjedzura@gazetalubuska.pl--
C
U
S
Logowanie
Login haso Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.014 | powered by jPORTAL 2